Duplicated chromosome

Duplicated chromosome

.

2023-06-02
    نوت 4 و هواوي